• Capsule PET Blue

    کپسول PET آبی

    بسته بندی با انزوا بالا. بسته بندی با جداسازی بالا استفاده از مواد با جداسازی عالی برای کنترل گاز و بخار آب است. برای اطمینان از اثربخشی داروها ، بوی ، نور و غیره را در بسته قرار دهید. بسته بندی با جداسازی بالا در اروپا و ژاپن بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال ، چین از دهه 1980 PVDC و سایر بسته بندی های با جداسازی بالا را معرفی کرده است ، اما رشد آن کند است. بنابراین ، رشد بسته بندی مواد با جداسازی بالا روند عمده بسته بندی انعطاف پذیر دارو در چین است.